Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku Kornati (NN 13/97)

Opći akti

Odluka o osnivanju JP Uprava nacionalnog parka Kornati

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

I Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Odluka o izmjeni Statuta

Statut Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o donacijama

Odluka o imenovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu

Procedure - Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura naplate prihoda

Programi i planovi

Program zaštite divljači NP Kornati za razdoblje 2021/2022 - 2030/2031

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o posebnoj godišnjoj dozvoli za rekreacijski ribolov u NP Kornati

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku Kornati

Odluka o rekreacijskom ribolovu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2022. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2014. godinu.

Financijski planovi i izvješća
2021. godina

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu PDF - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu EXCEL - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Bilješke

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Potvrda FINA

objava: 07. veljače 2022. godine

Financijski plan za 2021. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2021 godinu

2020. godina

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Bilješke

 
2019. godina

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Bilješke

Financijski plan za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu

2018. godina

Glavna financijska izvješća za 2018 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

2017. godina

Glavna financijska izvješća za 2017 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Opći dio

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Posebni dio

Financijski plan 2017 - Opći dio

Financijski plan 2017 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu

2016. godina

Glavna financijska izvješća za 2016 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Opći dio

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Posebni dio

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana 2016

Financijski plan 2016 - Opći dio

Financijski plan 2016 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2016. godinu

2015. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz glavna financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski plan 2015. godina - opći dio

Financijski plan 2015. godina - posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2015. godinu

2014. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Financijski plan 2014. godina

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

Prostorni plan

Prostorni plan Nacionalnog parka Kornati

Karta 1. Obilježja i vrijednost prostora

Karta 2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3. Korištenje i namjena prostora

Karta 4. Organizacija prostora i posjećivanja