Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Nacionalnog parka, posebno poslove u svezi izrade programa zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Nacionalnog parka, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta u Nacionalnom parku, skrbi o kapitalnim ulaganjima u Nacionalnom parku u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka, te obavlja druge odgovarajuće stručne poslove.

Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl.inž. biologije

Biolog – stručni savjetnik (more):
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar