KLASA:112-07/14-70/8
URBROJ:2182/1-15/5-07-14-1
Murter, 14. studenog 2014.

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje
NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:
– Biolog – ekolog – stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (na vrijeme od 12 mjeseci).

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo
- VSS biološko – ekološkog smjera/magistar biologije - ekologije
- aktivno znanje jednog stranog jezika,
- poznavanje rada na PC-u,

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– zamolbu i životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku diplome,
– dokaz ili izjavu o znanju jednog stranog jezika,
– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, provjera radnih i stručnih sposobnosti provest će se razgovorom ili određivanjem da obave neki posao.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-adrese i službene web-stranice javne ustanove: www.kornati.hr prilikom kojeg su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Prijave dostaviti na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Kornati", Butina 2, 22243 Murter, s naznakom: „Ne otvarati – natječaj za Biologa-ekologa –stručnog suradnika".

Ravnatelj Javne ustanove
Nacionalni park Kornati
Robert Bobinac, dr.vet.med.